Historische Vereniging Voorburg

 

De Historische Vereniging Voorburg is trots onderdeel vanELV logo logo rgb 001

trekvaartAlgemene ledenvergadering 2022 | 9 juni Voorhof

De stukken voor de Algemene ledenvergadering staan klaar. We hopen onze leden weer te mogen verwelkomen. Kijk bij documenten onder jaarverslagen en nieuwsbrieven

 

Algemene ledenvergadering 

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de

52e algemene ledenvergadering in de Grote Zaal van De Voorhof, 

Herenstraat 77a, Voorburg (naast de Oude Kerk) op donderdag 9 juni 2022, aanvang 20.00 uur,  de zaal is open om 19.30 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Verslag 51e algemene ledenvergadering
 5. Rekening en verantwoording 2021 en verslag kascommissie 2021
 6. Begroting 2023
 7. Jaarverslag 2021
 8. Goedkeuring verslagen en benoeming nieuwe kascommissie
 9. Bestuursverkiezing

Aan de beurt van aftreden is Arjen van Aalst. Hij stelt zich herkiesbaar.  

 1. Voornemens
 2. Rondvraag en sluiting

 

Erna wordt een presentatie gegeven over de trekvaarten

Ad van der Zee en Marloes Wellenberg, beiden werkzaam bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland in Delft, zullen een presentatie verzorgen over een publicatie die zij vorig jaar uitgebracht hebben, namelijk Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland. 

In dat boek wordt beschreven hoe het netwerk zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft. Ook de Vliet was onderdeel van dat netwerk, Voorburg was een halteplaats. Over die ontwikkeling, de gebruikte boten, de gebruikers, de frequentie en kosten, de rol van de gemeente, en, niet in de laatste plaats, de betekenis van dat netwerk voor de economische ontwikkeling van deze provincie, gaat deze presentatie. 

Net als nu was ook toen infrastructuur een belangrijke factor in die ontwikkeling.