Historische Vereniging Voorburg

Voorburgs Verteld Verleden

 

De Historische Vereniging Voorburg is in 2010 gestart met een werkgroep die verhalen uit de recente geschiedenis verzamelt en bewaart. Daartoe worden mensen geïnterviewd die deze geschiedenis hebben (mee)gemaakt; dat levert interessante, persoonlijk getinte historie op.

De werkgroep bestond uit Nelleke Kok (voorzitter), Gerard Langerak (redactielid Historische Vereniging), Marcel van der Lans (secretaris), Jos Engels, Herman Flaton, Meindert Marijs, Wil Pel, Catrijn Steinhorst en Peter Vernooij. Deskundige, adviserende toehoorder (tot eind 2012) was Gerard Duijvestein. 

Onderwerpen waarover is gepubliceerd zijn: De verloren middenstand in Voorburg Noord, en 70 Vrede en Vrijheid.

 

 

 

Verdiende oorkonde voor Jos Engels

Oorkonde Jos EngelsEr is hard gewerkt om de aanpassingen van het monument voor Vrede en Vrijheid tot stand te brengen. Bij de gemeente is er veel waardering voor het eindresultaat en voor de inzet om tot dit resultaat te komen. Afgelopen vrijdag 1 mei 2020  mocht Jos Engels,  in Park Sijtwende, als blijk van die waardering uit handen van de burgemeester een uniek mini-sijtwendemonument ontvangen. Met een oorkonde wordt de waardering onderstreept. De Historische Vereniging Voorburg is trots op deze waardering.

 

 

Monument eindelijk aangepast

mini monumentVijf jaar na de presentatie van ons boek '70 Jaar Vrede en Vrijheid' is het Monument voor Vrede en Vrijheid nu eindelijk aangepast. We zijn er blij mee.
Leidraad voor de aanpassing was de notitie die door het bestuur van de HVV in 2015 naar de gemeente is gestuurd met aanvullende bevindingen van het onderzoek naar de namen voor het boek.
Nadat de nieuwe burgemeester Tigelaar er kort na zijn aantreden in 2016 indringend op is gewezen dat het Monument  niet alleen tal van omissies en onjuistheden, maar ook de namen van NSB-ers bevatte, heeft hij de aanzet gegeven tot het daadwerkelijk aanpakken van het aanpassingsproject. Er is - nadat in april 2017 de namen van de 'foute' personen waren verwijderd - een werkgroep gevormd, die in het begin van dit jaar het College van B & W heeft geadviseerd over de aanpassing. Het resultaat is nu zichtbaar op het vernieuwde monument.

Lees meer...

G. Olsthoorn verwijderd van Monument

Naar aanleiding van het verwijderen van de naam van G. Olsthoorn van het Monument voor Vrede en Vrijheid in april 2017 is van familie en bekenden van de heer Olsthoorn een brief ontvangen, die in overleg met de schrijvers hier wordt gepubliceerd. De heer Olsthoorn is overigens niet in het boek '70 Jaar Vrede en Vrijheid' opgenomen.

Aanvullingen bij 70 jaar Vrede en Vrijheid

Onderzoek is nooit af. Lees hier de meest recente aanvullingen en verbeteringen.

Alfred Goldsteen, Hofwijckstraat 46 / Rhijnvis Feithstraat 1 (blz. 54 -56) 

De heer George H. Goldsteen, zoon van Alfred Goldsteen, stelt er prijs op dat zijn naam wordt vermeld als houder van het copyright van de foto's op de bladzijden 54 t/m 56 van het boek.

Een door hemzelf opgestelde (Engelse) tekst over het leven en het levenseinde van zijn vader is hier te vinden.

 

Colofon


Het boek 70 Jaar Vrede en Vrijheid  is een product van de HVV-werkgroep ‘Voorburgs Verteld Verleden’.  In de colofon (blz. 240) zijn alleen de namen vermeld van de werkgroepleden  waarvan teksten in het boek zijn opgenomen. Hierdoor is de inbreng van enkele leden van de werkgroep ten onrechte niet zichtbaar in de publicatie. Het gaat om:

-  Herman Flaton die zowel in het Gemeentearchief van Leidschendam-Voorburg (nu geïntegreerd  met het Gemeentearchief van Den Haag) als bij het Centraal Bureau voor Genealogie talloze documenten, archiefstukken en familieberichten heeft gevonden die van essentieel belang waren voor de inhoud en de totstandkoming van het boek;

Marcel van der Lans die zich als secretaris van de werkgroep heeft belast met de verslaglegging van de gemaakte afspraken en de procesgang heeft ondersteund en bewaakt door middel van overzichtelijke voorgangschema’s en –rapportages.

De werkgroep bestond uit de volgende HVV-leden:

Nelleke Kok (voorzitter), Marcel van der Lans (secretaris), Jos Engels, Herman Flaton, Gerard Langerak, Meindert Marijs, Wil Pel, Cathrijn Steinhorst, Peter Vernooij.

Voorburgs Verteld Verleden presenteert “70 jaar Vrede en Vrijheid”

sijtwende monument
Het boek ’70 jaar Vrede en Vrijheid’ wordt op 9 mei a.s. (19.00 uur) gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Oude kerk te Voorburg. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor de leden van de vereniging, tevens zal een aantal gasten worden uitgenodigd. De uitreiking van de eerste exemplaren krijgt een officieel karakter, waarbij onder meer (oud-)vertegenwoordigers van het gemeentebestuur een rol zullen spelen.

De werkgroep Voorburgs Verteld Verleden is sinds het voorjaar van 2013 druk in de weer met de voorbereiding van haar tweede publicatie. Dit boek staat in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Inspiratiebron is het herdenkingsmonument voor Vrede en Vrijheid in het Sijtwende Park te Leidschendam-Voorburg. De slachtoffers die ons in die oorlog door verschillende oorzaken zijn ontvallen, vormen daarbij het hoofdthema. Hun naam staat op het monument. Deze uitgave geeft hen alsnog ‘een gezicht en een verhaal. Dit aan de hand van ooggetuigenverklaringen en overleveringen van naaste familieleden, vrienden of anderszins

Gaande het onderzoek en het schrijfproces besloot de werkgroep om in dit boek aan alle slachtoffers aandacht te besteden. Soms door een korte vermelding, omdat er weinig bekend is over de persoon in kwestie, en soms met een langer verhaal met foto’s, illustraties, etc. De publicatie besteedt ook aandacht aan een aantal gerelateerde onderwerpen, zoals de burgemeester in oorlogstijd, de onderduik en de Burgerwacht. Het boek wordt meer dan 200 pagina’s. De kopij ligt thans bij de drukker.

Leden van de Historische Vereniging Voorburg ontvangen het boek uit hoofde van hun lidmaatschap. Het is mogelijk om meerdere exemplaren te bestellen via voorintekening.

Ook niet-leden kunnen een exemplaar bestellen. De prijs bij voorintekening bedraagt € 20 (na 9 mei 2015  € 25). Stuur onze secretaris een bericht: bestel 70 jaar vrede en vrijheid.

75 jaar middenstand in Voorburg-Noordboekvv

Voorburgs Verteld Verleden heeft een eerste succesvolle publicatie op haar naam kunnen schrijven. Eind november 2012 lanceerde deze werkgroep een boek over 75 jaar (verdwenen) middenstand in Voorburg-Noord onder de titel 'Hier zat de bakker en daar de kruidenier'.

De ledenbijeenkomst op 28 november 2012 in De Driespong in Voorburg-Noord, waarin het eerste exemplaar aan wethouder mw. Heleen Mijdam werd aangeboden, werd door meer dan 150 personen bezocht. Wij mochten ons verheugen op de aanwezigheid van een groot aantal geïnterviewde middenstanders en/of hun nazaten en vele belangstellende leden van de Historische Vereniging Voorburg. Dat het boek enthousiast is ontvangen blijkt uit het feit dat alle 1080 exemplaren inmiddels zijn uitgegeven. Met deze publicatie heeft de werkgroep Voorburgs Verteld Verleden een eerbetoon geschreven aan de middenstanders die in een voorbij tijdperk keihard hebben gewerkt om van een relatief klein bedrijf met een relatief gering afzetgebied (veelal niet meer dan een paar straten) een succes te maken.

Zij en hun nazaten kunnen met recht trots hierop zijn.